De ZWO taakgroep wil zending en het werelddiaconaat in Kollum en omgeving onder de aandacht brengen en promoten, in de eerste instantie bij leden van de PKN-gemeente. Daarnaast int, besteedt en verantwoordt de werkgroep de zendingsgelden. Ten slotte adviseert de taakgroep haar opdrachtgevers uit eigen initiatief.

De inkomsten komen uit de vaste vrijwillige bijdragen en uit de collecten. De collecten en bestedingen worden grotendeels bepaald door het projectmateriaal van “kerk in actie”.

Ook kan er advies worden gegeven aan opdrachtgevers, moeten er contacten worden onderhouden met de zondagsschool en kindernevendienst en zal de taakgroep de doelen van “kerk in actie” promoten en gegevens over de bestedingen terugkoppelen aan de gevers.

Activiteiten

De taakgroep vergadert regelmatig om haar doelen te bereiken. Dit gebeurt om de 5 á 6 weken in Pro Rege. Ook worden klassikale vergaderingen bijgewoond.

Er worden promotieactiviteiten gehouden voor collecten rondom zending en werelddiaconaat. Hiervoor zullen bijvoorbeeld op de zondag vooraf aan een collecte folders aan de kerkdeur worden uitgegeven. Denk hierbij ook aan kanselafkondigingen, aankondigingen in Rondom en beamermededelingen.

Verder organiseert de taakgroep een schrijf/handtekening actie, verspreidt zij diverse lectuur zoals “Vandaar” via een vaste verspreidingslijst en de “Pinksterkrant” in Kollum en Oudwoude.

Ten slotte werkt de werkgroep een of twee keer per jaar mee aan een kerkdienst met als thema Zending en/of Werelddiaconaat, in zowel de voorbereiding als in de kerkdienst zelf.

Betekenis logo Z.W.O.:

Twee kleine kerkramen verenigd tot één groot kerkraam, symboliserend het samengaan van de Zendingscommissies van de voormalige NH-Gemeente en de voormalige Gereformeerde Kerk van Kollum.

Voor contactpersonen verwijzen wij u naar de jaarlijkse uitgave van ons Adressenboekje van onze Kerk. Ook kunt u contact opnemen met één van onze predikanten, zie elders op deze site.

De secretaris van de ZWO: de heer Sj. Poelstra
Tel. 0511 452 994

E-mail: sjoerdenaafke@kpnmail.nl

Rekeningnummer van de ZWO te Kollum: NL50 RABO 0333 3202 55