De taakgroep houdt zich bezig met bezinning op vorm en inhoud van de erediensten.

Achtergrond

Als vervolg op de Commissie Bijzondere diensten wordt door de kerkenraad van de gereformeerde kerk op 20 augustus 1991 de werkgroep eredienst ingesteld. De werkgroep is geïnstalleerd op 24 oktober 1991 onder gelijktijdige opheffing van de Commissie Bijzondere diensten. Ook in de Maartenskerk was een liturgiegroep die aandacht had voor bijzondere diensten en liturgie. Naarmate het SOW proces vorderde in midden jaren negentig door de beide kerkenraden besloten een gezamenlijke werkgroep erediensten in te stellen, ook ter stimulering van SOW proces ten aanzien van erediensten. De taken en werkwijze waren omschreven in de Informatie map. Uit deze werkgroep is bij de fusie in 2008 de taakgroep erediensten van PG Kollum ontstaan.

Taken

De taakgroep Eredienst in de Protestantse gemeente Kollum is verantwoordelijk voor:

Studie van wat liturgie was en is en kan zijn in de gemeente van Kollum, bezinning op en bewustmaking van vorm en inhoud van de erediensten.

Het doen van voorstellen tot het organiseren van bijzondere diensten en medewerking hieraan door koren en groepen.

Het overleg van allen die rechtstreeks bij vorm en inhoud van de erediensten betrokken zijn.

Werkwijze

Taakgroep bestaat uit hen die verantwoordelijkheid dragen voor de liturgie in de gemeente, zoals predikanten, organisten, kosters, leiding kindernevendienst, jeugdcommissie, vespercommissie, preekvoorziening, gemeenteleden die zich betrokken voelen bij de vormgeving van de liturgie. Het contact met de Kerkenraad gaat via de afgevaardigde van de taakgroep in de Kleine Kerkenraad. Er worden zes vergadering per jaar gehouden. Uit de taakgroep wordt een voorzitter en een secretaris aangewezen altijd voor een tijd van één jaar.

De volgende gemeenteleden vormen samen de taakgroep Eredienst;

Voorzitter: dhr. Gerhardt Wijnma

Leden:

 Ds. E.J.M. Peersmann 

 Dhr. Piet Kamstra

 Dhr. Gerhardt Wijma

 Mevr. Sjoukje de Vries

 Mevr. Grace de Vries

Mevr. Elske Zonneveld

 

Beleidsstuk Commissie eredienst 2018-2021

Draaiboek Kerkelijkjaar Com.Eredienst 2018-2021

Taakomschrijving en werkplan Com.Eredienst 2018-2021