Vanuit de gemeente denken we na over de manier waarop we willen communiceren, zowel intern als naar buiten toe. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad is de taakgroep communicatie actief.

De taakgroep:

  • bewaakt en verbetert de continu├»teit en eenduidigheid van de communicatie, zowel binnen de gemeente als naar buiten;
  • stimuleert en adviseert de kerkenraad, taakgroepen en commissies bij het uitoefenen van hun communicatietaken;
  • fungeert als overkoepelend adviesorgaan en als klankbord voor de redacties van de bestaande communicatiemiddelen en stuurt de productie van nieuwe en incidentele middelen aan;
  • toetst het effect van communicatie en fungeert als klankbord voor de ontvangers;