Doelstelling

Rondom is het mededelingenblad van de Protestantse Gemeente Kollum en omstreken.

Verschijning cyclus

Het kerkenblad “Rondom” verschijnt 16 keer per jaar. Dat komt neer op een verschijning van ongeveer éénmaal in de 3 weken, met uitzondering van de vakantieperioden waarin het blad om de 4 weken verschijnt.


Rondom rooster 2021


Geschiedenis

Rondom is ontstaan uit een samenwerkingsverband en latere samenvoeging van kerkenbladen van voorheen de Gereformeerde Kerk te Kollum, voorheen Nederlands Hervormde Gemeente te Kollum en voorheen Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Kollum. Uit deze kerkgenootschappen zaten afgevaardigden in de redactie van Rondom die de ingeleverde kopij per kerkgenootschap verwerkten. In mei 2008 zijn deze kerkgenootschappen samengegaan in de Protestantse Gemeente Kollum en omstreken. Rondom is daar in meegegaan.

Standaard inhoud

  • Momenteel laat het blad de volgende indeling zien:
  • meditatie en informatief,
  • mededelingen van de centrale kerkenraad en haar onderdelen, de taak- en werkgroepen,
  • mededelingen van de secties Oost en West, Meckema en De Kandelaar,
  • jeugdpagina,
  • algemene berichten.
  • Het kerkenblad wordt gedrukt door drukkerij Rekladruk in Gytsjerk.

Kopy inleveren

Kopij voor Rondom kunt u, het liefste digitaal en per e-mail maar ook op andere manieren, inleveren bij verschillende inleveradressen. Houdt u daarbij alstublieft rekening met de data en tijden zoals die op de laatste bladzijde van Rondom zijn vermeld.

Let op:- inleverdatum is één week voor verschijningsdatum;
           - de exacte verschijningsdatum van deze nummers is onder voorbehoud.

Inlever adressen

Berichten voor de Protestantse Gemeente en Algemene Berichten (betreft bijvoorbeeld kerkenraad, diaconie, werkgroepen zoals ZWO, PBD en dergelijke)
 

Peter Koster, Ticeline 12, Kollum,
e-mail: kopij.rondom@gmail.com

Berichten voor de secties Oost en West en Meckama
 Maaike Terpstra, Ermeline 23, Kollume-mail:  kopij.rondom@gmail.com

Berichten voor De Kandelaar:
Ron Kuil, Ruiterstraat 34, Buitenpost
e-mail: r.w.n.kuil@planet.nl

Berichten voor de Jeugdpagina:
mw. I. Klaver, de Hammeren 40, Kollum
e-mail: inge-en-bert@hetnet.nl

De redactie

Eindredactie:
dhr. G. Monsma, Molenhoek 56, Kollum
e-mail: g.monsma1@knid.nl
mw. J. Popma-Beiboer, Trekweg 1, Kollum
e-mail: a.popma@planet.nl
dhr. M. Riemersma, Eskesstraat 2G, Kollum
e-mail: m.riemersma@knid.nl

Leden:
mw. G.A. Moore, Pastorijehof 24, Oudwoude
e-mail: gcmoore@knid.nlo
Roulerend een predikant, 2021 Ds. J. Stander Kollum
1 vacature

Contact adres redactie

(uitgezonderd kopij, zie daarvoor de inleveradressen)

Gooitzen Monsma  Molenhoek 56, 9291 DC Kollum.
E-mail: secr.rondom@gmail.com

Informatie over bezorging

 Mw. A. Krol-Botter; tel. 06-27621435

Abonnementenadministratie

Deze wordt verzorgd door het kerkelijk bureau.
E-mailadres voor het doorgeven van opgaves, opzeggingen, verhuizingen en vertrek: pgkollum@knid.nl

Financiële administratie

Mw. Tj. Hansma – Huisman,
Singelweg 3, tel. 0615-837 743