Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent “dienen”. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk het dienen van mensen en de samenleving als één van haar belangrijkste taken gezien. De kerken geven ver weg en dichtbij concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

TAAKGROEP DIACONIE

Voorzitter : Geert Dijkstra tel: 0511-451994 / 06-58904957 g.dijkstra05@knid.nl

Penningmeester: Bert de Vries, Van Eysingalaan 19a  0511 453554      bert19a@live.nl

Secretaris: Akkelien Banga, Molenhoek 57  0511 424633 secr.diaconie@pknkollum.nl                                                                                                       

BANK: NL89 RABO 0356 4293 18    t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Kollum

 

De diaconie ontvangt, geeft en verantwoordt:

Het ontvangen door de diaconie is de wekelijkse collecte in de kerk of het ontvangen van girale giften, dan wel het begunstigde zijn van een testamentair bepaald legaat of erfstelling. Giraal aan de diaconie overgemaakte giften en het geven d.m.v. collectemunten kunnen (bij overschrijding van een inkomensafhankelijk drempelbedrag; ingeval van een zogenaamde periodieke gift geldt een drempelbedrag van nul), tezamen met uw overige uitgaven aan goede doelen, een aftrekpost voor de inkomstenbelasting opleveren. Een door de diaconie ontvangen legaat of erfenis, is vrijgesteld van Erfbelasting, omdat de diaconie van PKN Kollum een ANBI-instelling is. Wanneer u meer informatie wilt over fiscaal voordelig bevoordelen van de diaconie: vraag daarnaar bij uw belastingadviseur, uw notaris of het bestuur van de diaconie.

Sommige zondagen is er een collecte voor een speciaal doel. Dit doel wordt in de kerkdienst benoemd en staat ook in Rondom (zie ook onder ‘Collectedoel’ hierna).

Het geven is de manier waarop het collectegeld wordt uitgegeven aan verschillende doelen: vaak lokaal, maar soms ook landelijk en (maar dat geldt in het bijzonder voor de Commissie ZWO:) wereldwijd. Maar het geven is ook meer dan dat: denk bijvoorbeeld aan de tijd die de diakenen, taakdragers en vrijwilligers geven aan andere zaken: het besturen en beheren van de diaconie, het collecteren, de aandacht voor de Meckama-bewoners, het geven van stille hulp en de aandacht voor de chronisch zieken, de elders verblijvenden en vakantie-tasjes c.q. vakantie Lunteren. Het moet allemaal wel gedaan worden.

De diaconie verantwoordt zich voor de ontvangsten op gezette tijden in Rondom en na afloop van een kalenderjaar met een jaarrekening. Die jaarrekening wordt achtereenvolgens gecontroleerd door een Kascommissie, vastgesteld door de diaconie-vergadering zelf en de Kerkenraad; alle cijfers worden daarna ook ter vaststelling voorgelegd op een gemeenteavond. Nadat ook het PKN Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Friesland ermee accoord is, komen de inkomsten en uitgaven van het meest recente verstreken jaar ook in een document “ANBI” (volg de link Resultatenoverzicht ANBI).

De diakenen, taakdragers en vrijwilligers hebben ook een belangrijke taak bij het Heilig Avondmaal. Zij bereiden het avondmaal voor, door alle benodigdheden op te stellen (en na afloop weer af te wassen en op te bergen) en zij laten brood en beker rondgaan en bedienen de gemeente naar het door Hem ingesteld voorbeeld.

Avondmaal thuis

Bent u niet instaat om deel te nemen aan het avondmaal in een van onze kerken, dan kunt u brood en wijn thuis laten bezorgen. Voor inlichtingen of opgave: bel Berend Krol tel: 06-23506155 berendkrol@hetnet.nl

Collectedoelen

Zie voor de collectedoelen op de website de pagina ‘Collecte doelen’ onder het kopje ‘Kerkdiensten’ (of in Rondom op de achterpagina bij de Kerkdiensten; bijzondere doelen worden ook aangekondigd op beide genoemde pagina’s. Tijdens kerkdiensten is altijd de eerste collecte voor de diaconie. Wanneer dat niet zo is, dan is de eerste collecte voor de ZWO. Overmaken naar NL90 RABO 0356 4293 18 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Kollum of naar NL50 RABO 0333 3202 55 t.n.v. ZWO te Kollum kan natuurlijk ook; wanneer uw overmaking een bijzonder doel betreft, dan vragen wij u dat aan te geven.

Collectebusjes

Wanneer u de diensten niet kunt bezoeken en het moeilijk vindt om per bank aan de collecte mee te doen, dan is het ook mogelijk om een collectebusje voor thuis aan te vragen. Deze worden 2 keer per jaar geleegd: rond bidstond en rond dankstond. Een aanvraag kunt u doen bij Cootje den Hartogh tel:0511- 452 697

Ouderenvervoer en vervoer Talant

Wilt u naar de kerk, maar bent u er zelf niet toe in staat daar te komen omdat u geen vervoer hebt, dan kunt u de diaconie inschakelen voor het vervoer. Contactpersoon voor organisatie is Cootje den Hartogh tel: 0511-452697 mobiel: 06-45258113

Stille Hulp

Binnen de diaconie zijn een aantal diakenen belast met Stille Hulp. Doelstelling: het helpen van mensen die financieel klem zitten, maar liever nog: die financieel klem te komen zitten. Uzelf schamen voor een beroep op hulp hoeft niet. Ons advies bij financieel klem zitten is: neem contact op! Deze oproep of een vraag om aandacht geldt ook voor diegenen onder u, die menen dat iemand anders in financiële nood zit; andere kerkleden, ouderlingen en wijkmedewerkers: u allen bent onze ogen en oren.

De diaconie kan wellicht helpen, daar waar geen andere hulp is. Het kan zijn dat wordt doorverwezen naar de burgerlijke gemeente, de Voedselbank of bijv. Humanitas. Maar rechtstreekse financiële hulp of materiële hulp behoren ook tot de mogelijkheden. Eventuele verstrekking van een tijdelijke, renteloze lening met afspraken over (soms gedeeltelijke) afbetaling, is een ander mogelijkheid.

Onze hulp zal in alle gevallen, buiten de helpende diakenen, anoniem blijven.

Contactpersonen voor Stille Hulp zijn: Jan Andries Hummel op nr. 06 5426 2637 en Monique Stavenga op nr. 06 5782 5031.

Of stuur een e-mail naar: stillehulp@pknkollum.nl

Voedselbank

De diaconie wil graag de Voedselbank steunen. U kunt houdbare producten schenken door deze in te leveren in Pro Rege of in de voorportalen van de Maartenskerk en de Oosterkerk. Denk aan houdbare melk, koffie, pasta en glas- en blikvoedsel, maar ook aan fris en flessen en pakken, alles het liefst minimaal nog 3 maanden houdbaar. Ook spaarkaarten van bijv. de Poeisz zijn welkom.

Overige taken van de diaconie

Buiten de hiervoor genoemde onderwerpen, is de diaconie actief in het volgende:

  • aanwezig zijn in Meckama State (Cootje den Hartogh op nr. 0511 452 697)
  • aandacht voor elders verblijvenden met een beperking en vakantie Lunteren (Jeanette van de Veen op nr. 0511 451 958)
  • aandacht voor chronisch zieken (Sjoukje de Vries op nr. 06 1199 6622)
  • ZWO: zie de pagina ‘ZWO’ onder het kopje ‘Diaconie’