Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent “dienen”. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk het dienen van mensen en de samenleving als één van haar belangrijkste taken gezien. De kerken geven ver weg en dichtbij concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

De diaconie ontvangt, geeft en verantwoordt

Het ontvangen is de wekelijkse collecte in de kerk. Sommige zondagen is er een collecte voor een speciaal doel. Dit doel wordt in de dienst benoemd en staat in de Rondom. Beleidsplan diaconie 2015-2019

Het geven is de manier waarop het collectegeld wordt uitgegeven aan verschillende doelen – lokaal, landelijk en wereldwijd. Maar het is ook meer dan dat: denk bijvoorbeeld aan de tijd die vrijwilligers geven zodat bewoners van Talant ook naar de kerk kunnen. De Protestantse Bezoekdienst geeft ouderen en zieken aandacht, zoals een bloemetje of een huisbezoek. Daarnaast geeft de diaconie hulp aan hen die financieel nergens meer terecht kunnen.

De diaconie verantwoordt zich in de jaarrekening. De volledige cijfers worden ieder jaar op de gemeenteavond uitgelegd en goedgekeurd. Ook vraagt de diaconie de gemeente instemming met het beleid voor het komende jaar.

De Diakenen hebben ook een belangrijke rol bij het Heilig Avondmaal. Zij laten brood en beker bij ons rondgaan en bedienen de gemeente naar Zijn voorbeeld.

Avondmaal thuis. 

Bent u niet in staat om deel te nemen aan het Avondmaal in één van onze kerken, dan kunt u brood en wijn thuis laten bezorgen.

Voor inlichtingen of opgave kunt u contact opnemen met Marten Veenstra, telefoonnummer: 0594 249 078

Collectedoelen

Wie zorgt voor een zieke partner is altijd bezig, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Het is geen luxe, maar noodzaak om die zorg af en toe los te mogen laten. Dat kan tijdens de diaconale vakantieweken van Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in Actie. Ook mensen die in een verpleeghuis wonen of aan huis gekluisterd zijn door ziekte, kunnen er dan even tussenuit. Ieder jaar organiseert Hetvakantiebureau.nl vakantieweken voor mensen die te maken hebben met ziekte. Ze genieten dan van een week met volop rust en aandacht voor elkaar. Open uw handen en geef aan deze collecte, zodat mantelzorgers en hun partner even onbezorgd kunnen genieten. Namens hen, bedankt!

Coördinatie collecte busjes.

Wanneer u thuis de dienst bijwoont is het ook mogelijk om met de collecte mee te doen. Hiervoor zijn collectebusjes beschikbaar. Deze worden 2 keer per jaar geleegd rond bidstond en dankstond. Bent u nog niet in het bezit van een collectebusje, maar stelt u een busje wel op prijs, dan kunt u via de diaconie een busje aanvragen.

Ouderen vervoer.

Bent u niet in staat om ´s morgens de kerkdienst bij te wonen omdat u geen vervoer hebt, dan kunt u de diaconie inschakelen voor het vervoer.                                                                           

Contactpersoon: Pieter Hooghiem,
Tel: 0611 197 545
E-mail: pieterhooghiem@hotmail.com

Stille Hulp.

Binnen de Diaconie zijn een aantal diakenen belast met Stille Hulp.

Doelstelling: Het helpen van mensen die financieel in de knel zitten of dreigen te komen.

Mensen schamen zich vaak voor de financiële nood waarin zij verkeren of dreigen te verkeren en verzwijgen dit liever. De diaconie probeert in zulke gevallen de helpende hand te bieden door:

bij structurele problemen door te verwijzen naar het de WMO loket van de burgerlijke gemeente;

doorverwijzing naar de Voedselbank, Humanitas;

financieel hulp te bieden in de vorm een tijdelijke renteloze lening;

(tijdelijk) materiële hulp te bieden.

Voorwaarden: De diaconie beoordeelt zelf de noodzaak van de te verlenen hulp.

Er zal een schuldbekentenis worden opgemaakt met daarin afspraken over afbetaling. Bovenstaande acties zullen altijd anoniem worden besproken.

Overige Stille Hulp acties: De diaconie ontvangt rond de Kerstdagen vele kerstpakketten. Deze kerstpakketten worden weer uitgedeeld aan hen die tijdens de Kerstdagen wel iets extra’s kunnen gebruiken.

In de verschillende winkels ontvangt u, o.a. in de september en december maanden (spaar) zegels bij uw boodschappen. Ook deze (spaar)zegels zijn van harte welkom bij de diaconie. De zegels worden door ons afgegeven bij de Voedselbank.

Contact: Indien uzelf of iemand anders kent die financieel in de knel zit of dreigt te komen dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen van de stille hulp. Voor actuele contactpersonen verwijzen wij u naar de jaarlijkse uitgave van ons Adressenboekje van onze Kerk. Ook kunt u contact opnemen met één van onze predikanten, zie elders op deze site. Voor het contact in algemene zin kunt u contac opnemen met de voorzitter van de diaconie.

Voedselbank

De diaconie van onze gemeente wil graag de voedselbank steunen, aangezien er nog veel mensen aangewezen zijn op de voedselbank. Wie houdbare producten wil schenken, kan deze inleveren in Pro Rege of in de voorportalen van beide kerken. Producten waar bijvoorbeeld veel vraag naar is, is houdbare melk, pasta en blikken groente. Ook de spaarkaarten van de Poiesz zijn welkom. De producten moeten nog tenminste 3 maanden houdbaar zijn.

Samen delen, wat zou het mooi zijn dat wij als gemeente ook hierin kunnen delen.

Alvast onze hartelijke dank hiervoor!