De Protestantse Gemeente Kollum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN (fiscaal nummer): 820299406

  • KVK 76412903
  • Oostenburgstraat 1
  • 9291EM Kollum
  • Rechtspersoon
Contactadres

Protestantse Gemeente Kollum
Kerkelijk Bureau
Postbus 104,
9290 AC KOLLUM
Tel. 0511-702191
E-mail:
 kerk.bur@pknkollum.nl

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Kollum kunt u vinden via deze link: Beleidsplan 2017 -2021. Het beleid van de Diaconie wordt in sectie 1.6 toegelicht.

Jaarrekening: Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

Onze ANBI registratie bij de belastingdienst.

 

1- Klik op het plaatje hier boven om bij de website van de belasingdienst ANBI pagina te komen.

2- Vervolgens vult u de hierboven ingevulde gegevens in bij "Zoek ANBI" . ( U kunt eventueel ook een gedeelte van "Instelling"  invullen, bijvoorbeeld 'PROT' )

3- Toets daarna op "Zoek" om te controleren of de insteling is geregisteerd.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen PKN.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft op onze website: www.pknkollum.nl.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Via deze link krijgt u de Baten en lasten.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.