De Diaconie van de Protestante Gemeente Kollum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN (fiscaal nummer): 824104195

Contactadres:

- Diaconie van de Protestantse Gemeente Kollum, Postbus 104, 9290 AC Kollum

- E-mail: secr.diaconie@pknkollum.nl

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 10 ambtsdragers (en daarnaast: 5 taakdragers, alsmede vele vrijwilligers voor collecteren en voor assistentie bij de bediening van het Heilig Avondmaal) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling en Beleidsplan

Doelstelling/visie en beleidsplan van de Diaconie Protestantse Gemeente Kollum kunt u vinden via deze link:

BELEIDSPLAN DIACONIE 2021 - 2024

Jaarrekening Diaconie

De Jaarrekening is te vinden via de link:  Resultatenoverzicht ANBI

Beloningsbeleid

Leden van het colleges van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Onze ANBI registratie bij de belastingdienst.

1- Klik op het plaatje hier boven om bij de website van de belasingdienst ANBI pagina te komen.

2- Vervolgens vult u de hierboven ingevulde gegevens in bij "Zoek ANBI" . ( U kunt eventueel ook een gedeelte van "Instelling"  invullen, bijvoorbeeld 'DIA' )

3- Toets daarna op "Zoek" om te controleren of de insteling is geregisteerd.

Verslag Activiteiten

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3). Een verslag van de verschillende activiteiten kunt u vinden onder het hoofdblad: Taakgroep Diaconie

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom Begroting in het ‘Resultaten overzicht voor ANBI-publicatie’ is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten ZWO

De financiële verantwoording van de Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, een onderdeel van de Diaconie) van de Protestantse Gemeente Kollum kunt u vinden via de link:

ZWO verkorte resultaatrekening