De Diaconie van de Protestantse Gemeente Kollum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

RSIN (fiscaal nummer): 824104195

Contactadres

Diaconie van de Protestantse Gemeente Kollum Postbus 91,
9290 AB KOLLUM

E-mail: diaconiekollum@hotmail.com

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 64 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 22 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling en Beleidsplan

Doelstelling/visie en beleidsplan van de Diaconie Protestantse Gemeente Kollum kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Diaconie 2015-2019

Jaarrekening: Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

Beloningsbeleid

Leden van het colleges van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). Een verslag van de verschillende activiteiten kunt u vinden onder de link: Diaconie.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder Verkorte staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten

De financiële verantwoording van de Diaconieën (Kandelaar en PKN Kollum) en de Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking een onderdeel van de Diaconie) van de Protestantse Gemeente Kollum kunt u vinden via de link baten en lasten: Diaconie, ZWO en Diaconie van "de Kandelaar".

Baten en lasten: Diaconie, ZWO en Diaconie van De Kandelaar

12 juni 2016.